Leveringsvoorwaarden

Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

Vergoeding
Dieetadvisering wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Daarnaast wordt soms een deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding kan per zorgverzekeraar verschillen. Wij hanteren het tarief van uw zorgverzekeraar. Naar de verzekering zijn wij verplicht om diagnose codes mee te sturen. Indien u niet verzekerd bent, ontvangt u een factuur conform tarief van de praktijk.

Di-eetgezond hanteert het volgende tarief:

  • Eerste consult       : € 76,25
  • Vervolgconsult 30 minuten  : € 30,50
  • Kort vervolgconsult 15 minuten : € 15,25
  • Telefonisch of mailconsult  : € 15,25
  • Extra uitwerktijd per 15 minuten : € 15,25
  • Uittoeslag bij huisbezoek  : € 25,00

Eigen risico
Op de zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering is voor iedereen die ouder is dan 18 jaar het verplichte eigen risico van toepassing.

Dieetadvisering aan mensen met Diabetes, COPD en CVRM is in de meeste gevallen opgenomen in de ketenzorg. Hierop is het eigen risico niet van toepassing. Informeer bij ons of bij uw huisarts/ praktijkondersteuner naar de mogelijkheden.

Toelichting behandeltijd
Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd (uitwerken en rapporteren). De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren. Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden middels een beginrapportage en eindrapportage.

Betaling
Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, ook wanneer u aanvullend verzekerd bent. Dieetadvisering gaat ten laste van uw verplichte eigen risico. Uw zorgverzekeraar verrekend het verplichte eigen risico met u.

Als uw verzekering de behandelingen om wat voor redenen dan ook niet vergoedt, bent u altijd  tot betaling verplicht. Bij niet tijdige betaling rekenen we na de eerste herinnering €15,00 administratiekosten.

Alle kosten die verband houden met het innen van de betaling worden bij u in rekening gebracht. Onder deze kosten vallen ook de kosten van eventuele aanmaningen, het incassobureau en de gerechtelijke kosten.

Verhindering
Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar u bent onverhoopt verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren telefonisch (voicemail inspreken) of per mail af te zeggen. Wanneer u de afspraak niet of niet tijdig af heeft gezegd, dan kan de voor u geplande tijd in rekening gebracht worden.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door u van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachten
Als u niet tevreden bent over de behandeling of werkwijze van Diëtistenpraktijk Di-eetgezond, dan kunt u dit altijd aan de diëtist voorleggen. Wanneer u er met haar niet uitkomt, dan kunt terecht bij Zorgbelang Nederland.

U kunt deze onafhankelijke organisatie bereiken via telefoonnummer 030-2628024.

Privacy
De diëtist is gebonden aan het medische beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie en gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Een uitgebreide omschrijving van de privacy omtrent uw persoonsgegevens is opgenomen in de privacyverklaring Di-eetgezond.

Reacties zijn gesloten.